Artikel i Hallands Nyheter 

för att läsa klicka på bilden

Musikvideo på Youtube 

för att se klicka på bilden

TV-inslag SVT Halland  

för att seklicka på bilden

Musik på Spotify för att lyssna klicka på bilden

Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan

 
 
 
 

Alla kan vi göra skillnad, min LivsVatten dröm/vision


Visionen om LivsVatten projektet började 2016 då jag bestämde mig för att “göra skillnad, pay back” när jag blir pensionär 2018. 

Att valet hamnade på Solvatten kändes naturligt eftersom jag är utbildad ljus/färg terapeut och visste vad ljusvågor kan åstadkomma, att de ultravioletta strålarna renar vatten (används även i vårt land hos en del reningsverk som ligger i framkant). 


Klimat & Hjälp 

Dessutom en kombination av mina stora intressen att minska klimatpåverkan, öka hållbarhet och utöver det mitt sociala engagemang att hjälpa barn och kvinnor. Att förmedla, sprida kunskap och inspirera andra till att hjälpa till. 

Dessutom måste min äventyrslusta stillas. Få uppleva denna spännande kontinent och träffa människorna ser jag verkligen framemot. Att då hitta Solvatten är en perfect match.

Hjälpen kommer fram 

Att möta behövande på plats i Afrika och se till att hjälpen kommer fram är viktigt. Få en uppfattning om hur situationen ser ut i respektive land är avgörande hur vi vidare kan hjälpa till i framtiden. 

Med drömmar om att projektet kan ge ringar på vattnet och fortsätta åren framåt.

Ser framemot att samarbeta med andra föreningar som samlar in pengar till Solvatten för behövande. Ett samabete är redan på gång med projektet i Falun "Ge Vatten". Hoppas vi kan bli fler! Varför inte starta upp du också, vi hjälps åt.


Liv Eriksson


Kontakt:

kontakt@livsvatten.com

0728 884938

STADGAR för ideell förening


 • 1 Firma

Föreningens firma är en ideell förening, Doers 4U.


 • 2 Säte

Föreningen har sitt säte i Hallands län

.

 • 3 Föreningens målsättning:

Plattform och nätverkande inom:


- Kreativt skapande, idéer och uppfinningar

- Miljö och hållbarhet 

- Socialt engagemang

- Fysiskt och psykiskt välmående 

- Dokumentation, information, fritt skapande via olika medier ( ex film, foto, text, bildkonst,

   musik, teater m.m.

- Genomförs med hjälp av sponsorer, bidrag, gåvor, stödmedlemmar för föreningen eller

   enskilda projekt.

 - Verksamhet kan genomföras världen över.


 • 4 Inriktning

Föreningen en språngbräda för att förverkliga idéer genom att knyta personer med olika professioner till föreningen för att bl a möjliggöra projekt. Möjliga områden projekten verkar inom:


-  Fritt skapande inom bl a bildkonst för välmående, att sprida kunskap både för 

   konstnär/kreatör och betraktare.

-  Stödja människor för att förbättra basbehov och överlevnadsmöjligheter.

-  Främja miljövänlig teknik för att bl a förbättra miljö och livsvillkor.

-  Information och dokumentation för att sprida kunskap.

-  Sponsorer och givare får tillgång till dokumentation som motprestation för att bl a

   användas som miljökompensation/socialt engagemang. Avtal upprättas. 

-  Dokumentera andra projekt världen över bl a svenska hjälpprojekt.

-  Samarbeta mot andra hjälporganisationer, kan kontaktas för samarbete vilket ökar    

   möjligheten att nå de behövande.


Inom föreningen kommer olika projekt att vara verksamma. Projektansvarig/a håller i respektive verksamhet, avtal och räkenskaper. Varje projektledare/na ansvarar för sitt projekt. Samarbetet med föreningen slutar i och med projektets upphörande, om inte båda parter kommer överens  om annat. Projektet kan övertas i projektansvarig/as egen verksamhet efter avslutat samarbete med föreningen. För varje projekts material gäller upphovsrätten. Genom upprättande av avtal kan tillgång av dessa material ges tillgång till annan medlem inom föreningen.


 • 5 Firmatecknare

Föreningens firma är Doers 4U. Styrelsen utser firmatecknare. 

Firmatecknare i föreningen kan teckna avtal, godkänna betalningar och överföringar från föreningskontot.

Projektledare kan teckna avtal, godkänna betalningar och överföringar från projektkonto. Varje projekt sköter sin egen ekonomi med redovisningsskyldighet till föreningen. Via ett bildningsförbund kan konto upprättas för föreningen samt projektkonto. Detta sker genom särskilt avtal med bildningsförbundet.


 • 6 Föreningsstämma

Föreningens högsta organ är föreningsstämman. På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:


 1. Val av ordförande på stämman
 2. Val av kassör, sekreterare på stämman
 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, som också är röstlängd.
 4. Val av två justeringspersoner.
 5. Styrelsens årsredovisning.
 6. Redovisning av föreningskonto och projektkonto.
 7. Fastställande av balans och resultaträkning vid omsättning över 1,5 miljoner kr. 
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av ledamöter i styrelsen och val av dessa.
 10. Övriga frågor.


Ordinarie föreningsstämma hålls före maj månads utgång.


Kallelse till föreningsstämma sker skriftligt senast tre veckor före stämman. Motioner från enskilda medlemmar ska vara styrelsen tillhanda en vecka före stämman.


Styrelsens verksamhetsberättelse samt räkenskaper i komplett skick avseende föregående verksamhetsår skall redovisas. Varje projektledare skall också redovisa räkenskaper och verksamhetsberättelse till styrelsen. Om inte redovisning sker kan uteslutning ske av styrelsemedlemmarna vid majoritets beslut. Samtidigt skall yttrande lämnas beträffande ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.


 • 7 Extra föreningsstämma

Hålls vid de tillfällen och för de ändamål föreningsstämman i förväg har beslutat och övrigt då styrelsen, projektledare finner det nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål önskas av minst hälften av föreningens röstberättigade medlemmar. Extra föreningsstämma kan endast behandla det ärende som föranlett stämman, punkten “övriga frågor” kan inte förekomma.


 • 8 Räkenskapsår/Verksamhetsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. jan-dec (skickas in 1 juli)


 • 9 Revisor

Revisor anlitas om föreningens omsättning överstiger 1,5 miljoner kronor.


 • 10 Styrelsens arbete

Styrelsens möte sker en gång per kvartal

Kallar till styrelsemöte gör ordförande eller kassör.

Styrelsen har det yttersta verksamhetsansvaret och skall ange ramar för verksamheten. Styrelsen ansvarar inför stämman.

I maj utses ordförande, kassör sekreterare av styrelsen då behandlas genomförda  och pågående projekt och kommande förslag, styrelsens genomgång inför räkenskapsåret.


Styrelsen väljs på föreningsstämman. styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 ordinarie ledamöter, varav en ordförande och en kassör.


Styrelsen väljs för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hålls påföljande räkenskapsår. Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna närvarar. 


 • 11 Medlemskap

Medlemmar kan antas som verkar i föreningens syfte.

Ny medlem/ar som vill bli projektledare, ansvarig för projekt som firmatecknare och räkenskaper för sitt projekt skall godkännas av styrelsen.

Varje medlem har en röst. Medlem kan företrädas av annan medlem om skriftlig fullmakt. Man kan endast företräda en annan medlem. 


 • 12 Medlemsavgift

Medlemsavgift 100 kr per kalenderår.


 • 13 Utträde

Anmälan om utträde görs skriftligt till styrelsen.


 • 14 Uteslutning

Medlem eller styrelsemedlem som bryter mot föreningens stadgar eller värdegrund, inte följer fattade beslut eller på annat sätt skadar föreningen får uteslutas av styrelsen. Projektledare som inte sköter räkenskaper eller på annat sätt missköter projektet och inte verkar i föreningens anda kan uteslutas av styrelsen.


 • 15 Stadgeändring

För stadgeändring krävs minst ⅔ majoritet i styrelsen. 


 • 16 Sponsring

Sponsorintäkterna skall vara öronmärkta och endast användas till tänkt projekt, om inte projektet får överskott eller upplöses, se §17 och §18. Varje projekt har eget projektkonto. Sponsring kan även ges till hela föreningen för att driva den framåt och kopplas då till föreningskontot som handhas av ordförande, kassör eller annan styrelsemedlem som styrelsen utser. Placeringskonto kan skapas för enskilda projekt. Vill projektledaren att det skall bli ett rörelsekonto för att göra utbetalningar får projektet stå för den kostnaden om det sker via anlitad bank. Om samarbete sker med bildningsförbund kan sponsring till hela föreningen sättas in på ett bildningsförbunds konto som hjälper till med administrationen. Även enskilda projekt använder sig då av bildningsförbunds konto. 


 • 17 Överskott

Eventuellt överskott i föreningen skall återgå till verksamheten, kan även ges som stöd till projekt inom föreningen. Eller annan verksamhet som stämmer överens med föreningens visioner, detta sker genom majoritetsbeslut i styrelsen. 

Överskott i projektverksamhet skall återgå till projektet men kan också ges som stöd till annat ändamål. Projektledare beslutar hur beslut skall tas angående överskott inom projektet.


 • 18 Upplösning

Vid årsmöte eller extra årsmöte, görs av styrelsen.

Eventuella kvarvarande medel kan övertas av ett eller flera projekt i föreningen eller annan verksamhet som stämmer överens med föreningens visioner.

Eventuella ägodelar som blir över ges till projekt inom föreningen eller andra som verkar i föreningens anda eller som gåva till behövande. Detta beslutas genom majoritetsbeslut i styrelsen.

Förvaring av föreningens handlingar görs företrädesvis av ordförande eller annan styrelsemedlem som styrelsen utser efter upplösning. Handlingar gällande projekt förvaras av ansvariga projektledare. Varje projekt beslutar själva vad som sker med tillgångar, ägodelar och handlingar vid projektets avslut.